Wat in geval van problemen?

1 CONFORMITEIT

  • de verkoper waarborgt dat de aan de koper geleverde goederen in overeenstemming zijn met de verkoopovereenkomst. Dit betekent:

-Dat de goederen beantwoorden aan de beschrijving ervan in de verkoopovereenkomst en aan de eigenschappen van de aan de koper getoonde toonzaalmodellen.

-Dat de goederen geschikt zijn voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen, en voor een door de koper gewenst bijzonder gebruik voor zover dit uitdrukkelijk inde verkoopovereenkomst is vermeld.

-Dat de goederen de kwaliteit en prestaties bieden die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de koper redelijkerwijze mag verwachten, alsook de kenmerken hebben die werden beschreven in reclame of etikettering uitgaande van de verkoper.

1.2 Het verkleuren van hout, textiel, vezelstoffen en leder, plooivorming bij leder en stof, wijziging van hardheid van zitkussens en matrassen, alsook (wind) barsten, knopen en het werken van het hout voor zover deze verkleuring of dit werken vanuit een technisch oogpunt niet te voorkomen is, of volgens de gebruiken in de meubelsector algemeen aanvaard worden of eigen zijn aan de gebruikte materialen, vormen normale eigenschappen van de verkochte goederen en tasten de overeenstemming met de overeenkomst niet aan. Gebreken aan goederen die de koper bij het sluiten van de overeenkomst kende of redelijkerwijze moest kennen, bijvoorbeeld bij verkoop van solden- en toonzaalmodellen met prijsvermindering, tasten evenmin de overeenstemming ervan met de verkoopovereenkomst aan.

2 GEBREKEN

De verkoper is jegens de koper verantwoordelijk voor elk gebrek aan de overeenstemming dat bestaat bij de levering of afhaling van de goederen aan de koper en zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar vanaf de datum van levering of afhaling. De koper heeft recht op kosteloze herstelling, of indien deze onmogelijk blijkt, vervanging door eenzelfde of vergelijkbaar meubel. Wanneer de koper een gebrek aan overeenstemming vaststelt dient hij dit door middel van een aangetekende brief aan de verkoper te melden binnen een termijn van twee maanden na levering of afhaling.

3 BETALINGEN

Alle verkopen worden gedaan te Antwerpen – Mortsel in de onderneming van de verkoper en tegen contante betaling, behalve wanneer dit uitdrukkelijk anders op de voorzijde van deze overeenkomst is vermeld. Indien bij de verkoop de betaling van een of meer voorschotten werd overeengekomen, is de verkoper slechts tot levering gehouden na ontvangst van deze voorschotten. De betaling van de goederen geschiedt contant bij de levering of bij de afhaling, behoudens een uitdrukkelijke afwijkende vermelding op de bestelbon. Dit onder aftrok van eventuele door de koper betaalde voorschotten. De bedragen vermeld in de winkel, contracten of website zijn altijd in Euro.

3.1 RES betalingen zijn strikt tijdsgebonden, bij laattijdige betalingen binnen de vastgestelde termijn op verkoopovereenkomst, leveringsdocument of factuur wordt het RES bedrag onmiddellijk in Euro bedrag overgeschakeld.

4 LAATTIJDIGE BETALINGEN

Bij laattijdige betaling van de prijs of het saldo ervan zal van rechtswege, zonder enige ingebrekestelling, een verwijl interest ten bedrage van 1,5 % per maand door de koper verschuldigd zijn op het onbetaalde bedrag. Bovendien komen de partijen overeen dat bij laattijdige betaling van de prijs de koper op het onbetaalde bedrag een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 10 % op het onbetaalde bedrag met een minimum van 150 euro en zulks van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling.

5 WIJZIGING BESTELLING

Door de ondertekening van deze verkoopovereenkomst is de verkoop definitief en kan deze niet meer worden gewijzigd. Indien de koper een wijziging wenst van bestelde maar nog niet geleverde goederen dient hij dit binnen de 5 werkdagen na de oorspronkelijke verkoopdatum aan te vragen en dient de verkoper uitdrukkelijk akkoord te gaan. In voorkomend geval wordt tussen de partijen een schriftelijke wijzigende overeenkomst afgesloten, en zal steeds een administratieve kost van 33 euro worden aangerekend aan de koper.

6 LEVERING

  • De verkoopovereenkomst geeft in detail de afgesproken diensten weer mbt levering en montage, alsook mbt voorziening van ladderlift tot 6e verdieping, een mega-ladderlift vanaf 9e Een GEDA lift ea.

Indien tijdens (of eventueel na levering) blijkt dat de door de klant opgegeven informatie niet correct of voldoende was om de levering vlot te laten verlopen, en er extra kosten moeten worden gemaakt door bijv. gebruik van een aanvankelijk niet voorziene ladderlift, is de koper gehouden deze kosten bij levering te voldoen.

6.2 De koper dient er zich voor de aankoop van te vergewissen dat de deuropening, ramen, trapopening en andere ruimten ter plaatse voldoende ruim zijn om de levering op normale wijze te kunnen uitvoeren. Bovendien is de koper gehouden een vrij beschikbare ruimte te voorzien van 6 meter voor de vrachtwagen, dan wel 12 meter voor de vrachtwagen met ladderlift.

Indien de verkoper zich op de voor de levering afgesproken plaats en datum nutteloos bij de koper aanbiedt omdat de koper afwezig is, geen of onvoldoende toegang kan verlenen of niet kan betalen is de koper een vergoeding verschuldigd gelijk aan de leverings- en verdiepingskosten zoals vermeld op de voorzijde van de verkoopovereenkomst, of-indien een dergelijke vermelding ontbreekt- tot een forfaitaire kostenvergoeding van 95 euro. Deze extra vergoeding komt bovenop de gewone leverings-,verdiepings-of montagekosten.

De eventuele onmogelijkheid tot levering kan in geen geval aanleiding geven tot kosteloze verbreking of wijziging van de verkoopovereenkomst. De (leverings-) kosten nodig voor een extra levering of leveringspoging zijn ten laste van de koper. De verkoper is slechts tot levering gehouden na voorafgaande en afzonderlijke overschrijving van deze extra kosten.

  • Wanneer de verkoper bij het plaatsen van de goederen wijzigingen dient aan te brengen aan de plaats van levering, zoals door het boren van gaten in muren, worden deze wijzigingen geacht te zijn gebeurd in opdracht van en onder de verantwoordelijkheid van de koper.

7 WIJZIGING LEVERING EN STOCKAGE

7.1 De koper heeft het recht tot vijf werkdagen voor de afgesproken leveringsdatum aan de verkoper te vragen deze leveringsdatum uit te stellen. In dat geval is hij aan de verkoper een forfaitaire vergoeding wegens planningswijziging verschuldigd van 35 euro.

7.2 Bovendien dient uiterlijk 6 weken na binnenkomst van de goederen de volledige koopsom te zijn voldaan op rekening van de verkoper.

Na het verstrijken van een termijn van 3 maanden na binnenkomst van de goederen en in het geval dat de koper niet ingaat op schriftelijke verzoeken van de verkoper tot uitvoering van de overeenkomst is de verkoper gerechtigd om de gedwongen uitvoering of de ontbinding van de verkoopovereenkomst te vorderen, met schadevergoeding. Bovendien zal conform artikel 8, het reeds bekomen voorschot volledig worden verrekend als schadevergoeding.

Andere dan voormelde regelingen moeten uitdrukkelijk op de voorzijde van de oorspronkelijke verkoopovereenkomst worden vermeld.

  • Indien de voorziene of afgesproken leveringstermijn verlengd wordt door elementen buiten de wil van de verkoper, zoals bijvoorbeeld door vertragingen bij de toelevering aan de verkoper van goederen geïmporteerd vanuit een land buiten de Europese unie, is dit te beschouwen als overmacht en aanvaardt de koper deze mogelijke verlenging.

8 EENZIJDIGE VERBREKING

Zo lang er geen goederen aan de koper zijn geleverd en er geen sprake is van contractuele wanprestatie, heeft de koper het recht de verkoopovereenkomst eenzijdig te verbreken. Wanneer de koper van dit recht gebruikt maakt, dient hij aan de verkoper een verbrekingsvergoeding te betalen gelijk aan 25% van de verkoopprijs voor gewone meubelen, 50% van de verkoopprijs voor toonzaalmodellen en meubelen op maat (oa. buitenmaten, speciale kleuren,..) en 50% van de verkoopprijs voor meubelen waarvan op de voorzijde van de verkoopovereenkomst uitdrukkelijk wordt vermeldt dat het om ‘buitengewone meubelen’ gaat. Bij eenzijdige verbreking, zal het reeds bekomen voorschot volledig worden verrekend als annulatie vergoeding.

9 BTW

De verkoopprijs van de goederen is steeds inclusief BTW. Indien het BTW percentage gewijzigd wordt dit gewijzigde percentage retroactief op de voorheen afgesloten en nog af te halen of te leveren goederen toegepast.

10 BETWISTING

Ingeval van geschil of betwistingen is alleen de Vrederechter van het 2e kanton te Antwerpen of de rechtbank van 1e aanleg te Antwerpen bevoegd, afhankelijk van de waarde van de vordering.